Obchodní podmínky

Přejít na reklamační řád

Přejít na zásady zpracování osobních údajů

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ALDA hotel equipment s.r.o.

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "NOZ" ) a aplikují se na všechny vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi firmou ALDA hotel equipment s.r.o. (dále jen prodávající), se sídlem provozovny Oskořínská 162, 289 31 Chleby u Nymburka, IČ 04463811, DIČ CZ04463811 a odběratelem (dále jen "kupující").

2. Nabídka zboží je závazná pouze podnikatelským subjektům, případně osobám, kterou právní předpisy nepovažují za spotřebitele. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost samostatnou výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.  Prodej osobám považovaným ve smyslu § 419 NOZ  za spotřebitele  neuskutečňujeme.

3. V případě odlišné úpravy práv a povinností ve smlouvě od těchto obchodních ustanovení mají ustanovení smlouvy přednost.

4. Prodávající není vázán žádnými jinými podmínkami, pokud nebyly výslovně písemně odsouhlaseny k tomu   oprávněným zástupcem prodávajícího.

5. V případě, že kupující zašle prodávajícímu své obchodní podmínky, prodávající je výslovně písemně neodsouhlasí a přesto dojde k uzavření smlouvy, je prodávající oprávněný od této smlouvy odstoupit.

6. Zboží prodávající nabízí prostřednictvím webových stránek www.alda.cz nebo prostřednictvím vzorkovny v provozovně prodávajícího v Chlebech u Nymburka.

7. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

8. Tyto VOP jsou závazné pro všechny kupující a vstupují v platnost dnem 1.1.2015 a budou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.alda.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP upravovat.

 

II.

Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

1 Objednávku zboží může kupující provést :

- písemnou formou a zasláním faxem či poštou na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího

- ústně osobně či telefonicky

- elektronicky emailem na alda@alda.cz

- objednávku zboží z oddílu hotelová kosmetika lze provést přímo na www.alda.cz 

2. Odesláním objednávky kupující vyslovuje souhlas s těmito VOP ve znění platném v den provedení objednávky.

3. Prodávající předpokládá, že kupující je osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti, případně osoba, kterou právní předpisy nepovažují za spotřebitele. Firma ALDA hotel equipment s.r.o. prodej osobám považovaným ve smyslu § 419 NOZ  za spotřebitele  neuskutečňuje. V případě, že budoucím kupujícím je osoba považovaná ve smyslu § 419 NOZ za spotřebitele, budoucí kupující tuto skutečnost neuvede v objednávce a dojde k uzavření kupní smlouvy, prodávající je oprávněný od smlouvy odstoupit.

4. Objednávka musí obsahovat zejména :

- identifikační údaje kupujícího (sídlo, IČ, v případě registrace k DPH platné DIČ)

- přesný název objednaného zboží, popřípadě variantu zboží uvedenou na www.alda.cz

- požadované množství

- požadavek na termín a místo dodání

- způsob dopravy, popřípadě dodací podmínku

- jméno a příjmení osoby oprávněné za kupujícího jednat v rámci provedení této objednávky

5. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.                                                                                                

6. Na základě zaslané objednávky prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky, ve kterém bude upřesněna jednotková cena, cena za dopravu, celková cena a termíny dodání. Potvrzení objednávky je možné zaslat písemně, faxem nebo elektronicky.  

7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení zaslaného potvrzení objednávky kupujícím nebo odesláním objednaného zboží kupujícímu přepravní službou nebo poštou. Odsouhlasení je možné provést písemně , faxem nebo elektronicky.

 

III.

Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží do místa specifikovaného v dokumentu potvrzení objednávky a kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu.

2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny v plné výši.

3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem dodáním zboží kupujícímu.

4. Prodávající dodá zboží kupujícímu vlastními zaměstnanci nebo prostřednictvím přepravní služby.

Prodávající nenese odpovědnost za prodlení s termínem dodání způsobené přepravní službou.

5. Dodací lhůta je potvrzována prodávajícím na dohodnutý kalendářní týden. Dodání zboží prodávajícím v kalendářním týdnu bezprostředně následujícím po dohodnutém kalendářním týdnu budou smluvní strany považovat za včasné dodání zboží dle kupní smlouvy.

 

6. Požaduje-li kupující termín dodání ihned a není-li v kupní smlouvě stanoven jiný termín, rozumí se tímto termínem 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

7. Prodávající může zboží dodat i před uplynutím dodací lhůty pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

8. Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží na dodacím listu. Tím stvrzuje dodání zboží v množství a kvalitě dle dodacího listu. Pokud je zboží dodáno tak, že není schopen ihned zajistit kontrolu množství a kvality, k podpisu uvede text : "bez fyzické kontroly". V tomto případě má povinnost učinit tak co nejdříve a případnou reklamaci týkající se množství a  zjevných vad uplatnit nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

 

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je na internetových stránkách www.alda.cz, ve smlouvách a v cenících prodávajícího vždy uvedena bez DPH. Akční nebo výprodejové ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusu akčního nebo výprodejového zboží nebo po dobu časově určenou.

2. K ceně stanovené dle bodu 1. oddílu IV. budou připočteny náklady na balení a dopravu na místo určení kalkulované dle váhy a počtu balíků kromě dále uvedených výjimek.

- v případě objednávky zboží z oddílu hotelová kosmetika převyšující celkovou částku 5000 Kč bez DPH po případných slevách s místem dodání v ČR mimo Prahu nebude účtováno balné ani dopravné

- v případě objednávky zboží v minimální celkové výši 1500 Kč bez DPH po případné slevě s místem dodání do Prahy nebude účtováno balné ani dopravné

3. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zálohu na kupní cenu a to na základě zálohové faktury prodávajícího ve výši 50 % z kupní ceny stanovené ve smlouvě se splatností 14 dní od odeslání zálohové faktury kupujícímu. Prodávající není povinen zahájit plnění dle smlouvy do doby, než bude záloha kupujícím zaplacena. Celou kupní cenu za zboží po odečtení zálohy se kupující zavazuje zaplatit na základě konečné faktury prodávajícího se splatností do 14 dnů od odeslání faktury kupujícímu. Kupující a prodávající se výslovně dohodli, že pro účely doručení faktur je doručovací adresou adresa jejich sídla zapsaná v obchodním rejstříku u právnických osob a v živnostenském rejstříku u osob nezapsaných v obchodním rejstříku, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.


4. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura prodávajícího. Faktura musí obsahovat všechny povinné údaje dle platných předpisů. Kupující je povinen si na faktuře překontrolovat správnost údajů týkajících se jeho a případné nedostatky prodávajícímu ihned oznámit. Změny uplatněné po uplynutí 14 dnů nelze již ve faktuře opravit a případné následky nese kupující.
5. Úhrada kupní ceny ze smlouvy se považuje za provedenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Pokud se smluvní strany dohodnou, že dojde k uhrazení kupní ceny bezprostředně po převzetí zboží kupujícím, nemusí být vystavena zálohová faktura, ale pouze konečná faktura, doručená kupujícímu přímo se zbožím.

7. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením jakékoliv platby vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky výrobků, přičemž kupující není oprávněn vznášet z tohoto důvodu vůči prodávajícímu žádné nároky. Prodávající bude pokračovat v pozastaveném plnění až poté, co kupující zaplatí platbu, se kterou byl v prodlení. 8. Daňový doklad dodává prodávající kupujícímu spolu se zásilkou nebo na základě žádosti kupujícího samostatně poštou nebo elektronicky.


9. Kupující je oprávněn jednostranně započíst pouze takové pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené, které nejsou stranami sporné, a to pouze za předpokladu, že takový zápočet byl písemně odsouhlase prodávajícím. Prodávající je oprávněn započíst vůči kupujícímu jakékoli splatné pohledávky. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za prodávajícím plynoucí z této smlouvy či její část  na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

 

V.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

1. Vlastnické právo ke zboží nabude kupující až po uhrazení celé kupní ceny prodávajícímu a zboží tak do této doby zůstává v majetku prodávajícího. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu pouze část ceny za zboží, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží odebrané kupujícím touto dodávkou, to je na veškeré zboží uvedené na faktuře. Dokud kupující nenabude vlastnické právo ke zboží, nesmí činit žádné dispoziční úkony bez předchozího písemně uděleného souihlasu prodávajícího. Pokud kupující se zbožím činí dispoziční úkon, je povinen osobě, vůči níž úkon činí, oznámit výhradu vlastnictví prodávajícího. Pokud bude kupující s placením faktury v prodlení, a to byť i jen částečně, pod dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat, aby kupující vrátil veškeré výrobky, které jsou předmětem fakturace dle této faktury. Kupující je povinen této výzvy prodávajícího vyhovět a do 10 dnů od obdržení písemné výzvy doručit na své náklady výrobky do provozovny prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží však přechází na kupujícího již v době jeho převzetí.

2. Vlastnické právo k cenovým kalkulacím, výkresům a jiným podkladům náleží výhradně prodávajícímu, a to i po jejich poskytnutí kupujícímu i budoucímu kupujícímu. Tyto materiály mohou být třetí straně zpřístupněny jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího a musí být prodávajícímu na jeho výzvu vráceny.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

Došlo-li k platnému a účinnému odstoupení od smlouvy, jsou si účastníci smlouvy  povinni vrátit vše, co bylo před odstoupením poskytnuto na základě smlouvy druhým účastníkem. V případě vrácení poskytnutého peněžitého plnění nemá druhý účastník nárok na úhradu úroků.  Pokud byly se zbožím předány doklady v listinné nebo elektronické podobě, zavazuje se kupující tyto doklady vrátit spolu se zbožím, a to nepoškozené a úplné.

 

Každá strana bude uchovávat v přísné důvěrnosti všechny informace a materiály poskytnuté druhou stranou v souvislosti s touto smlouvou, vyjma informací, které jsou všeobecně známé, a neprozradí je třetí osobě ani je nepoužije v rozporu účelem jejich poskytnutí pro své potřeby. Účastnící se zavazují učinit taková opatření, která zajistí splnění povinností shora uvedených rovněž jejich zaměstnanci. V případě porušení povinností těmito osobami odpovídá dotčená strana stejně jako by předmětnou povinnost porušila sama.

 

A.  Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

1. Bez omezení jiných práv a nároků prodávajícího může prodávající okamžitě odstoupit od celé smlouvy nebo její části písemným oznámením kupujícímu, bez jakékoli povinnosti vůči kupujícímu, jestliže :

- kupující podstatně porušil své závazky, včetně jakéhokoli porušení smlouvy, které nenapravil do třiceti dnů

  poté, co byl na ně upozorněn prodávajícím;

- kupující neposkytl dostatečnou součinnost dle smlouvy, nebo je jinak v prodlení a neposkytuje adekvátní

  ujištění, že bude moci splnit své závazky včas a řádně podle smlouvy;

- kupující je v prodlení s úhradou dodaného zboží na základě dřívější kupní smlouvy delší než 14 dnů a   

  neposkytuje adekvátní ujištění, že bude moci splnit své závazky včas a řádně podle smlouvy;

- kupující je v úpadku nebo se stane insolventní, v důsledku toho jedná s věřiteli, má jmenovaného

  likvidátora nebo správce, zahájí likvidaci nebo obdobné řízení nebo omezuje činnost podniku nebo hrozí,

  že zastaví činnost podniku nebo není schopen platit své splatné dluhy;

- kupující neoprávněně nakládá s výsledky duševního vlastnictví nebo chráněným průmyslovým vlastnictvím

  prodávajícího;

2. V případě, že prodávající z některého z výše uvedeného důvodu odstoupí od smlouvy, nepřísluší kupujícímu náhrada nákladů a škody s tím související. Prodávající není oprávněn odstoupit od smlouvy dle předchozího odstavce, pokud kupující na jeho výzvu neprodleně uhradí plnou cenu za zboží nebo poskytne dostatečné záruky za její uhrazení.

3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné, cena zboží se změnila nebo byla chybně stanovena.

 

B. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případech výslovně uvedených ve smlouvě, v těchto podmínkách nebo v zákoně.

2. Kupující může nejpozději do 1 týdne od odsouhlasení zaslaného potvrzení objednávky odstoupit od smlouvy, pokud zboží nebylo expedováno. Zrušit lze pouze některou položku z objednávky nebo celou objednávku. Zrušení se provádí elektronicky zasláním na email alda@alda.cz.

3. Objednávku nelze zrušit v případě odsouhlasení potvrzení objednávky u zakázkově vyráběného zboží - např. logované zboží, ložní textil v dezénu specifikovaném kupujícím, kongresové vybavení dle přesné specifikace atp.

 

VII.

Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

Způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění práv vyplývající ze záruky za jakost zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto VOP a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Reklamační řád je zveřejněný na internetových stánkách prodávajícího www.alda.cz a v tištěné podobě je v provozovně prodávajícího.

 

 VIII.

Řešení sporů

V případě vzniku sporu mezi účastníky smlouvy v souvislosti s touto smlouvou se účastníci zavazují řešit tento spor přednostně smírnou cestou. Nedojde-li po vzájemných jednáních k vyřešení sporu, bude tento spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu. Mezi účastníky bylo v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodnuto, že pro rozhodování sporu mezi nimi je příslušný soud, v jehož obvodu má prodávající své sídlo.

 

IX.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech. Osobní údaje, které jsou dobrovolně poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely  splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na email alda@alda.cz. Kupující má právo požádat si o informace, jaké jeho osobní údaje prodávající eviduje a možnost požádat si o jejich opravu.

 

  X.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je Právní otázky výslovně neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.11.2015 a ruší předchozí znění VOP, přičemž jsou k dispozici v provozovně firmy ALDA hotel equipment s.r.o. a elektronicky na www.alda.cz.