Reklamační řád

Přejít na obchodní podmínky

Přejít na zásady zpracování osobních údajů

Reklamační řád
 
 
společnosti
ALDA hotel equipment a.s., IČ 07713606, DIČ CZ07713606
Oskořínská 162,
289 31 Chleby u Nymburka
tel. 325 531 625
email : alda@alda.cz
 
(dále jen "prodávající ")
 
 
I. Všeobecná ustanovení
 
1. Reklamační řád prodávajícího byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění příslušných novel.
 
2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek, se kterými tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 
3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 
 
 
II. Reklamační podmínky pro podnikatelské subjekty - viz Úvodní ustanovení bod 2. VOP
(případně osoby, které právní předpisy nepovažuji za spotřebitele)
 
A. Záruční doba
Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců kŕomě níže uvedených výjimek.
 
Výjimky délky záruční doby :
- hotelová kosmetika :   záruční doba po dobu expirace
- koupelnové doplňky :   záruční doba na funkčnost a povrch činí 10 let, kromě níže uvedených výjimek. Tato                              
                                            prodloužená záruka se nevztahuje na ty spotřební části výrobků, které podléhají
                                            běžnému opotřebení (rukojeti, plastové části výrobků, plastové příslušenství apod.).
                                            Vyjímky : 6 měsíců   - náhradní plastový kartáč k WC štětkám
                                                             24 měsíců - pumpičky,kosmetická zrcadla, rukojeť kartáče, jezdce na                                                                         
                                                                                   sprchové tyče, výrobky řady Vintage, madla,výrobky z plastu,
                                                                                   odpadkové koše, sprchový program, zboží s kódem
                                                                                   106105181,106107011,106107021, 106107031, 106109071,
                                                                                   106109081,106109091,106112065,106101015
- použité zboží : záruční doba je stanovena samostatně v přiloženém záručním listu, který je dodán spolu se                    
                             zbožím
- zboží prodávané se slevou za vady : záruka se nevztahuje na vady, za které byla poskytnuta sleva.
 
Záruka za jakost se nevztahuje na následující vady zboží či jeho části :
- způsobené nesprávným použitím, např. použitím zboží v rozporu s návodem k instalaci, používání a    obsluze (resp.s požadavky provozních předpisů a předpisů pro údržbu) anebo v rozporu s technickými     normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
- po neodborné instalaci či úpravě nebo provedení jakýchkoliv jiných neautorizovaných zásahů do zboží   nebo jeho jednotlivých částí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího,
- způsobené fyzickým poškozením, neodvratnou událostí (živelná pohroma, nehoda atp.), povětrnostními            vlivy, ohněm, vodou, bleskem nebo elektrostatickým výbojem
- na zboží, u kterého bylo porušeno nebo jinak poškozeno anebo pozměněno výrobní číslo nebo jiné prvky           sloužící k identifikaci anebo ochranné pečeti či nálepky či jiné prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné          manipulace, nebo u nichž byly poškozeny či pozměněny údaje uvedené na záručním listu
- způsobené obvyklým užíváním (opotřebením)
- způsobené nesprávnou přepravou a skladováním
- způsobené nesprávnou údržbou zboží (v rozporu s níže uvedeným návodem na čištění).
Návod na čištění produktů
K čištění produktů je zakázáno používat prostředky s obsahem kyseliny octové, fosforečné, mravenčí a chlorovodíkové, prostředky obsahující bělidla na bázi chlóru, drátěnky, hrubé houbičky a čistící prostředky, které mohou poškrábat povrch výrobku, suché, tekuté nebo pastové čistící prášky a písky, alkalické nebo kyselé silně koncentrované prostředky, prostředky stavební chemie s korozně agresivním účinkem.
  
B. Kontrola zboží při převzetí
Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.
 
Kupující je povinen zkontrolovat zboží při převzetí. Pokud je zboží dodáno tak, že není schopen ihned zajistit kontrolu množství, kvality a zjevných vad, má povinnost učinit tak co nejdříve. Případné vady v množství, druhu dodaného zboží a jiné ihned zřejmé vady je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 
V případě dodání zboží smluvním přepravcem prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat počet zásilek a poškození vnějšího balení zboží již při převzetí od dopravce za přítomnosti řidiče přepravní společnosti. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno přepravou atp.), kupující zásilku nesmí převzít a reklamuje dodávku přímo u přepravce, se kterým sepíše protokol o shledané závadě a zboží bude přepravcem dodáno zpět prodávajícímu. Pokud nastane tato situace, je kupující povinen písemně nejpozději následující pracovní den o této záležitosti informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace poškození zboží při přepravě či chybějící balíky zjištěné až mimo přítomnost doručovatele nebude brán zřetel.
 
C. Práva kupujícího
Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, má kupující právo na :
- bezplatné odstranění vady zboží opravou
- přiměřenou slevu z kupní ceny, jestliže se jedná o vady, které nebrání funkčnosti výrobku a kupující netrvá        na jejich opravě
- dodání chybějícího zboží.
 
Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, má kupující právo :
- požadovat dodání chybějícího zboží
- požadovat odstranění právních vad
- v případě opravitelných vad odstranění vad opravou zboží
- jsou-li vady neopravitelné, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny  nebo dodání nového zboží v           případě neopravitelných vad, které znemožňují plnit hlavní funkci zboží
 
Volba mezi nároky kupujícímu v případě neodstranitelných vad náleží, pokud ji včas písemně oznámí prodávajícímu.
 
Náhradní zboží za vadné zboží s neodstranitelnou vadou zašle prodávající kupujícímu až po obdržení vadného zboží v původním obalu s řádně uplatněnou reklamací.
 
D. Postup při reklamaci
Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího. Kupující může reklamaci uplatnit osobně nebo reklamované zboží zaslat přepravní společností. Při osobním uplatnění reklamace je kupující povinen předložit pořizovací doklad včetně záručního listu, pokud byl dodán se zbožím. Pokud je reklamované zboží zasláno, je kupující povinen ke zboží přiložit průvodní dopis se specifikací reklamované závady, kopii pořizovacího dokladu a záručního listu, pokud byl ke zboží přiložený a kontaktní údaje na kupujícího.
 
Náklady na vrácení reklamovaného zboží hradí kupující a náklady na zaslání zboží kupujícímu po vyřízení reklamace jdou na vrub prodávajícího.
 
Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé při přepravě zboží zpět prodávajícímu při uplatnění reklamace.
 
Způsob řešení reklamace bude upřesněný bez zbytečného odkladu nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí reklamovaného zboží písemně či prostředky komunikace na dálku.
 
III. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 1.11.2020 a je k dispozici v provozovně firmy ALDA hotel equipment a.s. a elektronicky na www.alda.cz.