Zásady zpracování osobních údajů

Přejít na obchodní podmínky

Přejít na reklamační řád

Zásady ochrany při zpracování osobních údajů

 

ALDA hotel equipment a.s. respektuje a chrání Vaše osobní údaje a postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

 

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je společnost ALDA hotel equipment a.s. se sídlem Oskořínská 162, 289 31 Chleby, IČO 07713606, DIČ CZ07713606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248078, zastoupená členem představenstva Ing. Tomášem Fojtíkem, Ph.D. Správce je možné kontaktovat prostřednictvím emailu alda@alda.cz, nebo na telefonním čísle +420 325 531 625.

 

Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek www.alda.cz, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce https://www.alda.cz/cs/kontakt a prostřednictvím registračního formuláře na stránce https://www.alda.cz/cs/registrace. Správce zpracovává zde zadané údaje. Osobní údaje v rozsahu odpovídajícím kategoriím údajů z registračního formuláře mohou být shromažďovány i na základě emailové komunikace.

 

ALDA hotel equipment a.s. zpracovává především údaje týkající se právnických osob a podnikatelů. Osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů) jsou zpracovávány za účelem komunikace. Správce zpracovává osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek a elektronické komunikace pro tvorbu obchodních nabídek pro osoby poptávající a kupující zboží či služby, pro sledování průběhu vyřizování jednotlivých zakázek (projektů), a pro vedení záznamů o proběhlých transakcích.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely tvorby obchodních nabídek a sledování vyřizování jednotlivých zakázek (projektů) je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (zpracování nezbytné pro plnění smlouvy). Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely vedení záznamů o proběhlých transakcích je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce). Oprávněným zájmem správce je v tomto případě zajištění možnosti účinně se domáhat svých práv a předcházení podvodům.

 

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci správce a zpracovatelé, kteří správci poskytují služby správy informačních technologií. Správce uzavřel se zpracovateli písemnou smlouvu splňující podmínky čl. 28 Nařízení. Příjemcem osobních údajů mohou být osoby zajišťující pro správce s ohledem na jeho obchodní činnost služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží a služeb. Správce nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí ani do mezinárodních organizací.

 

Správce uchovává osobní údaje po dobu svého podnikání. Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu. Rozsah těchto práv je specifikován v Nařízení v čl. 12 – 22 a v čl. 77. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

Poskytování osobních údajů je nezbytné pro uzavírání smluv, pro udržování obchodních vztahů a pro komunikaci se správcem. Bez poskytnutí osobních údajů nebude možné se správcem komunikovat ani uzavřít smlouvu.